تظاهرات اعتراضی فلسطینان به کشته شدن یک نوجوان فلسطینی

04 آبان 1393