درخواست ازجامعه بین المللی برای حل بحران پناهندگان درعراق وسوریه

02 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید جامعه بین المللی باید به مساله بحران پناهندگان ناشی از درگیری ها درعراق و سوریه توجه بیشتری نشان دهد .جنگ داخلی در عراق و سوریه به آوارگی میلیونها نفر انجامیده است .