جزئیات قطع یک طرفه ارتباط اسرائیل با یونسکو

23 مهر 1395