رقابت دهها نامزد مسلمان عمدتا از حزب دموکرات برای ورود به کنگره در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

23 ژوئن 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، در آستانه مبارزات انتخاباتی ميان دوره ای حدود يکصد کاندیدای مسلمان عمدتاً طرفدار حزب دموکرات اميدوارند به کنگره راه يابند.