رقابت دهها نامزد مسلمان عمدتا از حزب دموکرات برای ورود به کنگره در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

02 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، در آستانه مبارزات انتخاباتی ميان دوره ای حدود يکصد کاندیدای مسلمان عمدتاً طرفدار حزب دموکرات اميدوارند به کنگره راه يابند.