مرسم ویژه کاخ سفید برای روز جهانی دختران

21 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانوی اول آمریکا، در روز جهانی دختر با تأکید بر اینکه آموزش دختران دغدغه شخصی اوست می گوید توانمند سازی دختران تنها از طریق آموزش و یادگیری امکان پذیر است. مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۱۱ روز جهانی دختر را برای بهبود وضعیت دختران و جلب توجه کشورها به چالش های آنان تصویب کرد. گزارش شیده رضایی