مهمترین حوادث سال گذشته و مهمترین شخصیت ها

23 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما مهمترین واقعه یا شخصیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در سال گذشته چه کسانی بودند؟