مهمترین آرزوهای شما برای سال

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا آرزوی شما برای سال ۱۳۹۵ محقق شد؟ آیا مهمترین تصمیم خود در سال گذشته را بمورد اجرا گذاشتید؟ مثبت اندیشی را تا چه در پیشرفت کار، تصمیم، یا آرزویتان موثر می دانید؟