محمدجواد اکبرین، دین پژوه - فرانسه

27 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تناسب موسیقی وجه مشترک اقوال فقیهان درباره موسیقی تناسب رابطه آن با مجالس فساد است؛ اما در هیچ دوره ای فقیهان موفق به تدوین نظر واحدی نشدند.