محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در دو نشست کشورهای خلیج فارس

10 خرداد 1398