زلزله هم تاریخ ازدواج زوج مکزیکی را تغییر نداد؛ آغاز زندگی اریکا و خورخه در پناهگاه

01 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در مکزیک، زوجی به نامهای اریکا و خورخه که قرار بود دیروز در محضر عقد رسمی کنند، به رغم زلزله هفت و یک دهم ریشتری در مرکز این کشور، کماکان به اجرای تصمیم خود برای عقدشان وفادار ماندند. .