زلزله ۸ ریشتری مکزیک

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مکزیک یکی از قدرتمندترین زمین لرزه ها در تاریخ آن کشور همراه با سونامی قدرتمند ناشی از آن دستکم ۶۱ نفر را به کشتن داده است. این زلزله هشت و یک دهم ریشتری نیمه شب پنجشنبه صدها ساختمان را در چندین ایالت مکزیک درهم کوبید.