خبرنگاران از آخرین پناهگاه یکی از بزرگترین قاچاقچیان دنیا بازدید کردند

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های مکزیک، برای اولین بار به خبرنگاران اجازه دادند تا از آخرین پناهگاه خواگین گوسمان، قاچاقچی دستگیر شده دیدن کنند. گزارش پیام یزدیان