بحث استقلال کردستان در افق نو/ مناشه امیر: چرا استقلال‌خواهی کردها با مطالبه فلسطینی‌ها فرق دارد

11 مرداد 1396