سخنرانی بانوی نخست در جمع جوانان آمریکایی

04 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ملانيا ترامپ، بانوی اول آمريکا در يک سخنرانی در جمع جوانان آمريکا، محبت، عاطفه و مثبت بودن را از مهمترين ويژگی های زندگی انسان بر شمرد.