نشست نهاد نزدیک به مجاهدین خلق برای معرفی کتاب ظهور امپراتوری سپاه پاسداران

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر نمايندگی شورای ملی مقاومت ايران در آمريكا با برگزاری نشستی با حضور برخی مقامات بلند پايه سياسی آمريكايی، به بررسي نفوذ و رشد مالی سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان نظامی و سياسی و نقش اين نهاد در توسعه شبكه های تروريستی در خارج از مرزهای ايران پرداخت. گزارش شپول عباسی