مهران مصطفوی: خامنه ای از آغاز می دانست که مذاکرات هسته ای قبول شکست است

07 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهران مصطفوی استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران: خامنه ای از آغاز می دانست که مذاکرات هسته ای قبول شکست است