انتقال مهدی کروبی به منزل شخصی

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی کروبی، از رهبران حرکت موسوم به «جنبش سبز» که بیش از ۳ سال را در خانه ای متعلق به وزارت اطلاعات گذراند به حصری خانگی منتقل شده است. محمد تقی کروبی یکی از فرزندان آقای کروبی که ساکن لندن است به صدای آمریکا گفت این انتقال با وجود بهتر کردن شرایط نگهداری پدرش بازگشت به نقطه صفر است و از امروز حصر او در خانه خودش و نه در خانه ای متعلق به وزارت اطلاعات شروع شده است. گزارش از کوروش صحتی.