مدرسه آشپزی هاروارد کوکينگ گرل در سان دياگو

31 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بی بی کسرايی پس از تحصيل در دانشگاه هاروارد و کسب موفقيت در دنيای کار و تجارت دست به تاسيس يک مدرسه آشپزی در ساندياگوی کاليفرنيا زد. گزارش از آرش راد.