معضل بیکاری در ایران به کدام سو می رود؟

26 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرخ واقعی بیکاری در ایران معلوم نیست. در حالی که کم تر خانواده ی را می توان دید که در آن چند جوان بیکار وجود نداشته باشد. کارشناسان اقتصادی می گویند نرخ بیکاری در ایران حداقل 20 درصد است. گزارش از وفا آذربهاری.