مبارزه با مواد مخدر؛ سهم ملت و سهم دولت

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلامت جامعه امریست که به همه مربوط است، همن طور مبارزه با مواد مخدر مبارزه ای اجتماعی است و به همه اعضای جامعه مربوط است. نقش شهروند در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ آیا مبارزه با مواد مخدر فقط وظیفه دولت و نهادهای دولتی است؟