مکس سینگر، تحلیلگر: یک رژیم جدید در ایران برای صلح منطقه بهتر خواهد بود

27 دی 1396