گفتگو با مکس سینگر، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی بگین - سادات درباره نقش ایران

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا با مکس سینگر، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی بگین - سادات گفتگو کرده است.