وزیر دفاع قطر مهمان جیم متیس در پنتاگون

30 فروردین 1397