مادر ابراهیم کتابدار: دست روی مادر پویا بختیاری بلند کردند به من هم گفتند تو را به نرده بیمارستان می‌بندیم

19 فروردین 1400