گزارش علی جوانمردی از مرگ ۴ فعال محیط زیست در آتش سوزی جنگل و تظاهرات مردم مریوان

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بعدازظھر امروز در شھرستان مریوان بیش از ھزار تن از مردم در اعتراض بە مرگ مشکوک چھار فعال محیط زیست درجریان آتش سوزی جنگلھای کوھستانی، تظاھرات کردند. تظاھرکنندگان مریوانی علیە نیروھای امنیتی شعار سردادند. گزارش علی جوانمردی