توضیحات خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل درباره رویدادهای سوریه

24 فروردین 1397