تجمع هایی در مخالفت با سخت تر کردن قوانین مالکیت اسلحه

05 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با برپایی راهپیمایی هایی در اعتراض به آزادی بدون محدودیت مالکیت اسلحه در آمریکا، دست کم دو شهر بزرگ نیز صحنه برگزاری تجمع هایی در مخالفت با سخت تر کردن قوانین مالکیت و استفاده از اسلحه بود.