زنان بعد از ۴۰ سالگی متناوب باید غربالگری سرطان پستان را انجام دهند

05 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کالج آمریکایی متخصصان زنان و مامایی، دستور العمل ماموگرافی برای غربالگری سرطان پستان را روز آمد کرد. آنها می گویند، نیاز افراد متفاوت است و زنان باید پس از ۴۰ سالگی با توجه به سابقه پزشکی و مشورت با تیم مراقبت های بهداشتی درباره زمان شروع و دوره تناوب ماموگرافی تصمیم بگیرند.