ماليات و حقوق شهروندى

03 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بودجه کشورهایی که بر اساس دموکراسی و حقوق شهروندی اداره می شوند، از مالیات مردم تامین می شود. در ایران بر اساس آمار دولتی، بیش از شصت درصد از مردم مالیات نمی دهند. به نظر شما دولتی که برای هزینه هایش نیاز به مردم نداشته باشد، می تواند در راه دموکراسی گام بگذارد؟