همسر معلم و فعال صنفی زندانی: محمود بهشتی لنگرودی تا رسیدن به مطالباتش به اعتصاب غذا ادامه می دهد

18 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

وضعیت جسمانی محمود بهشتی لنگرودی، معلم و فعال صنفی زندانی در زندان اوین تهران که در اعتصاب غذا به سر می برد وخیم گزارش شده است. آقای بهشتی روزهای پنجشنبه و جمعه به بیمارستان زندان منتقل شد.