نسخه کامل نخستین کنفرانس خبری وزیر خارجه جدید آمریکا - اشاره به ایران

08 بهمن 1399