لحظه های تولد جهان

27 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کیهان شناسان و دانشمندان فیزیک نظری درآمریکا نتیجه پژوهش سه ساله ای را منتشر کردند که نشان می دهد جهان درلحظه ای کمتر از يک ثانیه پس از انفجار بزرگ با سرعتی بیش از سرعت نور، پدید آمد و گسترش یافت. در صورت اثبات چنان کشفی گامی بسیار بزرگ درمسیر درک و فهم ما از لحظه های تولد جهان برداشته شده است.