نسرین خلیفه از هنر شیشه گری در لبنان می گوید

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یک شهر کوچک و ساحلی لبنان، یک خانواده به حرفه ای مشغول است که از دیرباز در خاورمیانه به وجود آمده و رشد کرده است.