تشکیل یک گروه کُر ۳۰۰ نفره از کودکان فقیر لبنان و پناهندگان سوری و فلسطینی

13 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سلیم سحاب، موسیقیدان شهیر مصری و رهبر اپرای قاهره یک گروه کُر ۳۰۰ نفره از کودکان فقیر لبنان و پناهندگان سوری و فلسطینی آن کشور تشکیل داده و می گوید قدرت صدای آنها مرزهای سیاسی و قراردادی را پشت سر خواهد گذاشت و به صلح و یگانگی خواهد انجامید.