نمایشگاه هنری «پژواک سکوت» در خرابه های باستانی بعلبک در لبنان

29 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خرابه های باستانی بعلبک لبنان صحنه نمایشگاه هنری به نام" پژواک سکوت" است. مضمون این نمایشگاه هنر بر اساس باستان شناسی است و هنرمندان محلی و بین المللی را به خود جلب کرده است.