علایمی از جبعه سیاه هواپیمای گمشده مالزیائی

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های استرالیا می گویند، هواپیماها و کشتی های تجسسی بین المللی بسمت ناحیه ای حرکت کرده اند که پیشتر خدمه یک کشتی چینی دو بار علائمی را دریافت کرده بودند. احتمال می رود علایم دریافت شده مربوط به جبعه سیاه هواپیمای گمشده مالزیائی باشد.