شکایت حقوقی گروه تشویق کننده تیم فوتبال هوستون

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروهی که مشوق تیم فوتبال آمریکائی هوستون در ایالت تگزاس بود، ضمن متهم کردن گردانندگان این تیم به بدرفتاری درخواست غرامت نیز کرده اند.