بخشی از صفحه‌آخر/ اعلیحضرت رهبر خوب است، اطرافیان بد هستند؛ تشت رسوایی تبلیغاتی رهبر افتاد

07 بهمن 1396