بخشی از صفحه‌ آخر؛ حکومت پول نفت نداشته باشد چطور می‌خواهد حقوق کارمندان و کارگران را بدهد

06 اردیبهشت 1398