بخشی از صفحه‌آخر/ ناتوانی حکومت و مدیران نزدیک به رژیم برای گرداندن کارخانجاتی مثل هفت‌تپه

11 آذر 1397