اختراع جديد برای تشخيص مين های زمينی

27 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مين های زمينی يکی از بحث برانگيزترين تسليحاتی است که در جنگ ها مورد استفاده قرار می گيرند، زیرا مین ها از جمله سلاح هایی هستند که تا مدتها پس از پايان جنگ هم فاجعه آفرينند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر در بيش از ۷۰ کشور جهان، ۱۱۰ ميليون مين فعال بطور پراکنده در سطح زمين کار گذاشته شده است. برای مثال کشور کلمبيا از دهها سال پيش به خاطر فعاليت گروه های شبه نظامی بستر مين های بی شمار است. اگزارش از اتابک نوروزی.