کی چه کاره است؟

11 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حد و حدود اختیارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی چیست؟ چه کسی مسئول وضعیت فعلی است و قدرت اصلی محسوب می‌شود؟