"کولبری شغل جان بر کف"

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع امروز برنامه روی خط اختصاص دارد به کولبران که برای درآمدی ناچیز با جان خود معامله می کنند. به نظر شما سزای فردی که به خاطر محدودیتها و نبود شرایط کاری مناسب برای گذران زندگی کولبری می کند، گلوله است؟