کودکان قربانی تجاوز

22 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

راه پیشگیری چیست؟ بهترین مجازات کدام است؟ بار دیگر قتل و تجاوز به یک دختربچه٬ افکارعمومی شهروندان ایرانی را مشوش کرده است.