کودکان کار

22 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

از تجربیات و مشاهدات خود درباره کودکان کار بگویید. آیا تعداد آنها رو به افزایش است؟ چه راه حلی برای معضل کودکان کار پیشنهاد می کنید؟