گزارش علی جوانمردی از تغییر دیدگاه عبدالله اوجالان درباره تشکیل کشور مستقل کرد

18 مرداد 1398