كتاب جديد دن براون و ريشه های ژاپنی برنده نوبل ادبيات

21 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دن براون، خالق رمز داوينچی در كتاب جديدش سراغ منشاء خلقت رفته و ژاپن اهدای جايزه نوبل ادبيات به كازوئو ايشی گورو نويسنده بريتانيايی ژاپنی تبار را جشن می گيرد.