كتاب جديد آستريكس و معرفي نويسنده ای از ايران

05 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سي و هفتمين كتاب مجموعه محبوب آستريكس منتشر شد، گفتگو با مينا عزيز جمشيدی در مورد دو رمانش، كلبه زير درخت بلوط و اويون