کشتار اودسا (اوکراين)

15 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مقام های شهر اودسا در جنوب اوکراين برای پاسخ به سئوال های مردم در مورد ناآرامی های دو روز گذشته و کشته شدن دهها نفر در يک کنفرانس خبری شرکت کردند.وزير امورخارجه اوکراين برای شرکت در گردهمايی دو روزۀ وزرای خارجه عضو شورای کميته اروپا به اتريش سفر کرده است. گزارش از پروانه هدايت.