کری: بشار اسد جايی در دولت انتقالی سوريه ندارد

02 بهمن 1392